TẶNG CỜ THI ĐUA CHO CÁC LỚP

Tháng Năm 9, 2018 8:27 sáng

 

 

 

 

 

CO THI DUA

 

Hiệu trưởng tặng cờ thi đua cho tập thể lớp 2B và lớp 5B đạt thành tích tốt trong tháng 4