Thông báo nhà trường

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

           PHÒNG GD&ĐT  THỊ XÃ BA ĐỒN                TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC Số:     /KH-TH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Quảng Lộc, ngày 09 tháng  9 năm 2017 KẾ HOẠCH
20161001_090827

KẾ HOẠCH THÁNG 1-2017

Tổ chức sơ kết, kết thúc học kỳ 1: Tuần từ 01-06/1/2017: + Sau khi nghỉ bù Tết DL, các lớp học 1 buổi (buổi sáng): Giúp đỡ các học sinh có kế quả cuối…