Thông báo nhà trường

29243927_926048537558963_9008007537521328128_o

NGÀY HỘI HỌC SINH TIỂU HỌC

NGÀY HỘI HỌC SINH TIỂU HỌC Hòa chung không khí vui tươi, sôi nổi của ngày hội Học Sinh Tiểu Học tất cả các em học sinh Tiểu học trên toàn Tỉnh trong ngày 16 tháng 3 năm 2018. Ngày…

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

           PHÒNG GD&ĐT  THỊ XÃ BA ĐỒN                TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC Số:     /KH-TH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Quảng Lộc, ngày 09 tháng  9 năm 2017 KẾ HOẠCH