Thi đua khen thưởng

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG TH  QUẢNG LỘC                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG TH  QUẢNG LỘC                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:06/  KH-T         …

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG TH  QUẢNG LỘC                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT  THỊ XÃ BA ĐỒN     TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC Số:     /KH-TH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Quảng Lộc, ngày 09 tháng 9 năm 2018 KẾ HOẠCH
42449525_591084954640607_925352056837898240_n

Trường tặng mũ bảo hiểm cho các em lớp 1

Đầu năm học 2018-2019, hơn 38.000 học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh được tặng mũ bảo hiểm đạt chất lượng theo chương trình “Giữ trọn ước mơ” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với…