Hoạt động chuyên môn

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG TH  QUẢNG LỘC                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG TH  QUẢNG LỘC                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:06/  KH-T         …

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG TH  QUẢNG LỘC                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT…