Hoạt động chuyên môn

Sáng kiến kinh nghiệm:Một số giải pháp trong đổi mới phương pháp dạy học môn thể dục lớp 5

Mục lục Phần mở đầu……………………………………………………………..2 1.1 Lý do chọn đề tài……………………………………………..……..2 1.2 Điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm………………………..3 1.3 Phạm vi áp dụng:………………………………………………………..4 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu……………………………………………4 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………4 Phần nội dung………………………………………………………….5 2.1. Thực trạng………………………………………………………………………5 2.1.1 Thuận lợi………………………………………………………………………5 2.1.2 Khó khăn………………………………………………………………………5 2.2 Nguyên nhân dẫn đến…

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT  THỊ XÃ BA ĐỒN     TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC Số:     /KH-TH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Quảng Lộc, ngày 09 tháng 9 năm 2018 KẾ HOẠCH

THÔNG KÊ CÔNG VIỆC THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                                                                                         TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC   THÔNG KÊ CÔNG VIỆC THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ (Kèm theo Đề án vị trí việc làm số  01 /ĐA-THQL  ngày 01 tháng 7…

TIÊU CHÍ THI ĐUA CÁ NHÂN NĂM HỌC 2018 – 2019

TIÊU CHÍ THI ĐUA CÁ NHÂN NĂM HỌC 2018 – 2019 PGD&ĐTTHỊ XÃ BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      Số:          /THQL                                       Quảng Lộc, ngày    tháng …

GIÁO ÁN : MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI THEO PPBTNB..

GIÁO ÁN : MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI THEO PPBTNB.. Bài 26:                    Một số loài cây sống dưới nước’ I, Mục tiêu: nêu được tên ;lợi ích của một số loài cây sống dưới nước. II.Đồ dùng; HS  chuẩn bị giấy A4,sáp màu…

Giáo án Tuần 32:Lớp 2

Tuần 32: Thứ 2 ngày 16  tháng 4 năm 2018 Buổi sáng Tiết 2- 3: Tập đọc:                  Chuyện quả bầu I .Mục tiêu: – Đọc mach lạc toàn bài: biết ngắt nghỉ hơi đúng – Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải trong bài:…

BÀI SOẠN LỚP 5 TUẦN 29

Tuần 29 Thứ 2 ngày 28 tháng 3 năm 2018 Tập đọc: Con gái I.Mục tiêu: Đọc diễn cảm được toàn bộ bài văn. Hiểu ý nghĩa: phê phán quan niệm trọng nam, kinh nữ; khen ngợi cô bé Mơ học giỏi,…