Hoạt động chuyên môn

BẢN THAM LUẬN VỀ NĂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ

BẢN THAM LUẬN VỀ NĂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ Kính thưa quý vị đại biểu. Kính thưa hội nghị. Vừa qua tôi và các đ/c đã được nghe kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của trường…

Bài toán hay

Bài toán hay trong vở  “Em tự ôn luyện Toán 4 Tập 1 Theo định hướng phát triển năng lực” Nhà xuất bản Hà Nội – 2016:   Bài toán: Em hãy tìm các chữ số a, b, c sao cho: cab = 3…

Kế hoạch hoạt động T12

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Lộc, ngày 4  tháng 12 năm 2017 Kế hoạch…

Kế hoạch hoạt động tháng 11

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Lộc, ngày 6  tháng 11 năm 2017     Kế hoạch hoạt động…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỌNG THÁNG 10

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Lộc, ngày 5 tháng 10 năm 2017  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỌNG THÁNG

KẾ HOẠCH T8

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Lộc, ngày 6  tháng 11 năm 2017       Ngày 03/8/2017                    TRẢ PHÉP, HỌP HĐSP THÁNG…